ಎರಕಹೊಯ್ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಲಶ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೈಪ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲೆಟ್‌ಗಳು